EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej

Adres do korespondencji
: Adam Poholski, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA
Budynek PP CSP ORJ Gorzów Wlkp. Żródło obrazu (c) www.ulart.com.pl

TOWARZYSTWO BLIŹNIACZEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ "JUMELAGES"

Association Jumelages des P.T.T. Sekcja w Gorzowie Wlkp.
Rok założenia 1990

ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp. PL
tel. + 48 95 7213-000, fax +48 95 7210-303; e-mail: Mieczyslaw.Bulera
 

Start

Nasza Sekcja Statut Współpraca zagraniczna Program Dołącz do nas

STATUT

STATUT  TOWARZYSTWA BLIŹNIACZEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ ”JUMELAGES” W GORZOWIE WLKP.

ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1. Towarzystwo Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty Polskiej „JUMELAGES’ zwane dalej Towarzystwem utworzone zostało na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar województwa lubuskiego.

§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest Rejonowy Urząd Poczty w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 4.
ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 5. Towarzystwo opiera swoja działalność na społecznej aktywności ogółu członków.
§ 6. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7. Towarzystwo posiada odznakę organizacyjną oraz używa (pieczęci) pieczątki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. 1. Godłem Towarzystwa jest kompozycja liter: J.E.P.T.T. w okręgu.
2. Barwami Towarzystwa są kolory: żółty i niebieski.
§ 9. Towarzystwo realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 10. Towarzystwo jest niezależne od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
§ 11. 1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez towarzystwo przeznaczony jest do realizacji zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA TOWARZYSTWA
§ 12. Celem Towarzystwa jest:
1. Tworzenie i rozwijanie na bazie wspólnego porozumienia przyjacielskich kontaktów, wzajemnego zrozumienia pomiędzy uczestnikami różnych stowarzyszeń Europejskiego „Jumelages” PTT;
2. Podtrzymywanie i umacnianie pomiędzy wszystkimi członkami Towarzystwa stosunków społecznych, intelektualnych, filantropijnych, literackich i artystycznych;
3. Umacnianie idei przyjaźni z pracownikami poczty w krajach europejskich na płaszczyźnie rodzinnej.
4. Organizowanie i propagowanie nauki języków obcych;
5. Podejmowanie działań związanych z realizowaniem kursów języków obcych w zakładach pracy.
6. Popieranie rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej oraz podejmowanie działań stwarzających korzystne warunki służące temu rozwojowi.
7. Reprezentowanie członków wobec kierownictwa administracyjnego i związkowego w zakładzie pracy.
8. Popieranie wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży, spotkań rodzinnych, wspólnych zjazdów oraz wszelkich imprez zmierzających do zbliżenia ludzi.

§ 13. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie dogodnych warunków rozwijania przyjacielskich kontaktów rodzinnych;
2. Tworzenie dogodnych warunków rozwoju różnych form aktywnego wypoczynku;
3. Organizowanie kursów nauki języków obcych, konferencji seminariów i obozów szkoleniowych;
4. Udzielanie i tworzenie informacji o zakresie swojej działalności statutowej;
5. Rozpowszechnienie biuletynów, dokumentów informacyjnych, raportów i badań dotyczących problemów „Jumelages”;
6. Zarządzanie posiadanym majątkiem;
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnie z prawem i Statutem, które okażą się celowe dla rozwoju i działalności Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 14. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 15. 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:
1) pracownik Rejonowego Urzędu Poczty w Gorzowie Wlkp.
2) emeryt i rencista Rejonowego Urzędu Poczty w Gorzowie Wlkp.
3) członek rodziny członka wg punktu 1-2 po ukończeniu 14-tego roku życia.
2. Towarzystwo dopuszcza do 5 % członków nie wywodzących się z Poczty Polskiej.
3. Przynależność do Towarzystwa jest dobrowolna i następuje po złożeniu pisemnej deklaracji.
§ 16. 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która udziela Towarzystwu określonej pomocy finansowej lub materialnej dla realizacji jego celów.
2. Członka wspierającego, będącego osobą fizyczną lub prawną przyjmuje Rada Administracyjna na podstawie podpisanej deklaracji.
§ 17. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Rady Administracyjnej.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

§ 18. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
3) korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Radę Administracyjną,
4) nosić odznakę Towarzystwa.
2. Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym w zebraniach oraz w spotkaniach władz Towarzystwa,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

§ 19. 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywne uczestniczenie w działalności Towarzystwa,
3) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 20. 1. Utrata członkowstwa następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia członka z Towarzystwa;
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;
4) śmierci członka;
5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
6) wykluczenie na skutek nie wywiązania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie.
2. O utracie członkowstwa Towarzystwa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-5 decyduje Rada Administracyjna.
3. O utracie członkowstwa Towarzystwa poprzez wykluczenie decyduje Zgromadzenie Ogólne Członków na wniosek Rady Administracyjnej.

ROZDZIAŁ V. I. WŁADZE TOWARZYSTWA.

§ 21. 1. Władzami Towarzystwa są:
1) Zgromadzenie Ogólne Członków,
2) Rada Administracyjna,
3) Przewodniczący i Vice-przewodniczący Towarzystwa,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.
3. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
4. Funkcje z wyboru w Towarzystwie mogą być pełnione przez te same osoby – nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
5. Wszystkie wybory do władz Towarzystwa odbywają się w sposób tajny lub jawny.
6. Zasady wyboru członków władz Towarzystwa uchwala Zgromadzenie Ogólne Członków.
 § 22. 1. Rada Administracyjna i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków, na zwolnione w okresie kadencji miejsca.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

II. ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW.

1. Zgromadzenie Ogólne Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Zgromadzenie Ogólne Członków stanowią wszyscy członkowie Towarzystwa.
1) Zgromadzenie Ogólne Członków zbiera się przynajmniej jeden raz w roku i każdorazowo, gdy zwołane jest przez Radę Administracyjną lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa;
2) Termin tj. data i godzina oraz porządek obrad ustalony jest przez Radę Administracyjną;
3) Drugi termin Zgromadzenia Ogólnego Członków może być ustalony w tym samym dniu, lecz w czasie nie krótszym niż 30 minut w stosunku do terminu ustalonego w punkcie 2 ust. 2. 3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków podejmowane są większością głosów, przy liczbie obecnych członków równej ½ całkowitej liczby członków czynnych.
4. W drugim terminie Zgromadzenie Ogólne Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów – niezależnie od liczby obecnych członków.
§ 24. Do zakresu działań Zgromadzenia Ogólnego Członków należy:
1. Uchwalenie zmian Statutu Towarzystwa.
2. Ustalenie kierunków i programów działania Towarzystwa.
3. Określenie stanowiska i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach istotnych dla Towarzystwa.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach organizowania działań między stowarzyszeniowych.
5. Uchwalanie wysokości składek miesięcznych i kwot wpisowych członków Towarzystwa.
6. Powołanie ośrodków i zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych zadań.
7. Wykluczenie na uzasadniony wniosek Rady Administracyjnej towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwały w innych istotnych dla Towarzystwa sprawach – nie uregulowanych niniejszym Statutem.
9. Uchwalanie Regulaminów Rady Administracyjnej Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową.
10. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Administracyjnej oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
III. RADA ADMINISTRACYJNA

§ 25. 1. Rada Administracyjna składa się z 9 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Członków większością głosów w głosowaniu tajnym na okres kadencji.
2. Wszyscy członkowie czynni mogą być kandydatami do Rady Administracyjnej z wyjątkiem tych, którzy nalezą już do Rady Konsultacyjnej innego stowarzyszenia lokalnego Europejskiego „Jumelages” PTT.
3. Rada Administracyjna wybiera spośród swoich członków:
1) Przewodniczącego (Prezydenta) - 1 osoba
2) Wiceprzewodniczących (Wiceprezydentów) - 2 osoby
3) Sekretarza - 1 osoba
4) Skarbnika - 1 osoba
5) Członków - 2 osoby
6) Zastępcę Sekretarza - 1 osoba
7) Zastępcę Skarbnika - 1 osoba
4. Rada Administracyjna wykonuje:
1) Uchwały Zgromadzenia Ogólnego członków,
2) Projekt budżetu,
3) Program działalności Towarzystwa.
5. Rada Administracyjna odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz na kwartał i każdorazowo, gdy zwołana jest przez Przewodniczącego.
6. Posiedzenia Rady Administracyjnej są protokołowane, a protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
7. Posiedzenia Rady Administracyjnej są ważne tylko wówczas, gdy obecnych jest minimum 1/3 członków Rady.
8. Każdy Członek Rady Administracyjnej, który bez uzasadnionego usprawiedliwienia nie uczestniczy w 3-ch kolejnych posiedzeniach może być uznany za zdymisjonowanego.
9. Rada Administracyjna przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Członków sprawozdanie ze swojej działalności w trakcie roku oraz końcowe za całą kadencje.

§ 26. 1. Przewodniczący Rady Administracyjnej lub upoważnieni przez niego Wiceprzewodniczący reprezentują Towarzystwo na zewnątrz oraz kierują działalnością Rady Administracyjnej.
2. Przewodniczący odpowiada przed Radą Administracyjną za wykonywane czynności.

IV. KOMISJA REWIZYJNA

§ 27. 1. Komisję Rewizyjną Towarzystwa powołuje Zgromadzenie Ogólne Członków większością głosów – w głosowaniu tajnym na okres kadencji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród członków czynnych z wyłączeniem tych, którzy należą do Rady Administracyjnej.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków i 2-ch zastępców członków.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Administracyjnej z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Członków.
7. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę swych potrzeb, a przynajmniej raz w roku przed Zgromadzeniem Ogólnym Członków.
8. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa,
2) dokonanie weryfikacji kasy i regularności oraz zasadności operacji finansowych,
3) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu Członków,
4) zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Administracyjnej.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 28. 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpływy z kwot wpisowych ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z działalności gospodarczej, na która Towarzystwo otrzymało zezwolenie właściwych organów administracji państwowej,
4) darowizny, zapisy, spadki,
5) ofiarność publiczna.

§ 29. 1. Do ważności oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie i podpisy przewodniczącego oraz skarbnika lub dwóch osób upoważnionych przez Radę Administracyjną.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VII. STATUT, ZMIANY STATUTU, ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA.
§ 30. Statut Towarzystwa oraz jego zmiany uchwala Zgromadzenie Ogólne Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 31. 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W celu wykonania operacji likwidacji Towarzystwa Zgromadzenie Ogólne Członków wyznacza komisarza – likwidatora.